Doelstelling.

Stichting GoedWerkGhana heeft ten doel:
  1. Het leveren van een bijdrage (materieel, financieel en praktisch) aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren in Ghana;
  2. Het stimuleren van de economische ontwikkeling van met name vrouwengroepen in Ghana;
  3. Het ondersteunen van initiatieven op het gebied van zorg en onderwijs in Ghana;
  4. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  1. Het werven van fondsen, subsidies en sponsors;
  2. Het organiseren en verstrekken van microkredieten;
  3. Het geven van voorlichting en scholingen.
De stichting heeft geen winstoogmerk en alle werkzaamheden worden op vrijwillige basis verricht door vrijwilligers. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Stichting GoedWerkGhana heeft als belangrijkste doelstelling het financieren van mogelijkheden voor de verbetering van de levensomstandigheden in Ghana en in het bijzonder de omgeving van Kumasi in het Ashantigebied. Stichting GoedWerkGhana werkt daarbij nauw samen met de non-gouver-mentele-organisatie (NGO) GoodWorldGhana in Ghana. De belangen van kinderen, jongeren en vrouwen krijgen de primaire aandacht en in de verbetering van de levensomstandigheden staat duurzaamheid voorop. Dat wil zeggen dat projecten zichzelf na oplevering in stand moeten kunnen houden en dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van lokale materialen en middelen. Nederlandse en Belgische vrijwilligers wordt de gelegenheid geboden om, door inzet ter plaatse, hun kennis en kunde in te zetten bij het verwezenlijken van de hiervoor vermelde doelstellingen.

Beleidsplan.

In het (meerjaren)beleidsplan wordt beschreven op welke manier de stichting haar doelstellingen willen realiseren. Het huidige beleidsplan is het Beleidsplan 2022 – 2026. In dit beleidsplan vertellen we hoe de projecten tot stand komen, met wie er wordt samengewerkt en hoe de verantwoording er over wordt afgelegd. Belangrijke punten voor de periode 2022 – 2026 betreffen het werven van nieuwe fondsen voor de schoolprojecten, het in stand houden van de samenwerking met de lokale organisaties in Kumasi en het overdragen van kennis aan het project SMILE in Kokobeng (Ghana).

Bestuur.

Het bestuur van Stichting GoedwerkGhana bestaat uit minsten 3 doch ten hoogste 5 bestuurders. Op dit moment bestaat het bestuur uit drie leden:
Dhr. Nieuwendijk, voorzitter en penningmeester,
Mevr. Wijnakker, secretaris
Mevr. M.C.H.J. van Eenbergen, lid

Beloningsbeleid.

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Voor de in uitoefening van hun functie gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
De stichting heeft geen betaalde medewerkers in dienst.

Verslaglegging.

Het bestuur maakt jaarlijks een bestuursverslag en financieel jaarverslag. In het bestuursverslag wordt verslag gedaan van de activiteiten van het afgelopen jaar. In het onderdeel financieel jaarverslag wordt de exploitatierekening gepresenteerd alsmede de balans met daarbijbehorende toelichting voor zover relevant.

De verslagen van de afgelopen jaren zijn op deze website gepubliceerd en te downloaden (zie onder).Documenten
Beleidsplan 2022 - 2026 pdf beleidsplan 2022

Verslaglegging.

Bestuursverslag en Jaarrekening 2022 pdf 2022
Bestuursverslag en Jaarrekening 2021 pdf 2021
Bestuursverslag en Jaarrekening 2020 pdf 2020
Bestuursverslag en Jaarrekening 2019 pdf 2019
Bestuursverslag en Jaarrekening 2018 pdf 2018
Bestuursverslag en Jaarrekening 2017 pdf 2017
Bestuursverslag en Jaarrekening 2016 pdf 2016
Bestuursverslag en Jaarrekening 2015 pdf 2015


Projectverslagen.

Naast de formele verslaglegging die hiervoor benoemd is, worden specifieke projectverslagen gemaakt. Ook deze zijn via deze website te raadplegen. Zie hieronder.

Organisatiegegevens

Stichting GoedWerkGhana is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant te Eindhoven onder nr. 17281139.
Het RSIN nr. is 822177079
De stichting is gevestigd te s Hertogenbosch,
Willem van Oranjelaan 73, Postcode 5211CS.
Contactpersoon : Dhr. B. Nieuwendijk, tel : 073 6138186
email: stichting@goedwerkghana.nl
Triodos bankrekening nr.: NL41 TRIO 019 83 51 593

Projectverslagen

project 1. street youth 2012 - 2016
project 2. maintenance 2011-2012
project 3. drive way 2012
project 4. Early Childhood Day Treatment
project 5. Eindrapportage SMILE in transition
project 6. SMILE-Schoolvervoer
project 7. SMILE uitbreiding school
project 7. Tussentijdse rapportage SMILE

GoedWerkGhana

Funding Local NGO

 
Anbi Stichting GoedWerkGhana and GoodWorldGhana ltd. are registered at the chambers of commerce in the Netherlands and Ghana (Africa) with commerce code Ref no. NL-17281139 and G.22,426 ©. Copyright. 2007- 2014